Nový územní plán obce

 

projekt podpořen z IOP MMR ČR

[2]

 

Grafická část

[3]    Výkres základního členění území - I.1 [3]

[4]   Hlavní výkres - I.2 [4]

[5]   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - I.3 [5]

[6]   Koordinační výkres - II.1 [6]

[7]   Výkres dopravní a technické infrastruktury - II.2 [7]

[8]   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - II.3 [8]

[9]   Výkres širších vztahů - II.4 [9]

[10]   Výkres koncepce uspořádání krajiny - II.5 [10]

 

Územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera" [11]

Cílem územní studie, kterou zpracovával Zlínský kraj bylo navrhnout koncepci budoucího uspořádání a využití území v širší oblasti Novoveských jezer po ukončení těžby štěrkopísku, dále stanovení podmínek rozvoje rekreace založené na zvýšené atraktivitě a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Uherského Hradiště po Uherský Ostroh při respektování limitů využití území, nastavení parametrů jednotlivých záměrů směřující k udržitelnému rozvoji celého území a přednostní ochranu vodního zdroje pitné vody regionálního významu.