Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

BENEFIČNÍ ZÁBAVA – PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Cimbálová muzika novoveská Banda a hosté ve spolupráci s obcí Ostrožská Nová Ves zvou na BENEFIČNÍ ŠLAHAČKOVOU ZÁBAVU, která se bude konat v neděli 9. dubna 2023 od 19:30 hodin ve sportovní hale v Ostrožské Nové Vsi.

Vstupné 200 Kč.

Předprodej vstupenek na poště Partner ONV a v Trafice – Včelařství Slovácko.

Vstupenky je možné zakoupit i jako příspěvek.

Výtěžek bude použit na osobní asistenci pro paní Hanku Juráskovou, která bojuje s diagnózou ALS.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. března 2023

Společnost EG.D, a.s. oznamuje občanům, že v Ostrožské Nové Vsi, v části obce Chylice bude ve středu 8. března 2023 od 7:30 do 13:30 hodin v ul. Chříb a Krajiny přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Podrobný rozpis ulic naleznete na webových stránkách obce v části úřední deska.

Stavební veletrh STAVBA – TEPLO – ENERGIE v Uherském Hradišti

V sobotu 11. března a v neděli 12. března 2023 se v Městské sportovní hale v Uherském Hradišti uskuteční stavební veletrh STAVBA – TEPLO – ENERGIE. Na veletrhu se budou prezentovat firmy s nabídkou stavebních materiálů, úsporného vytápění a služeb. Součástí veletrhu je i zajímavý doprovodný program zaměřený na úspory ve vytápění. V Expozici úspor budou návštěvníkům představeny tipy a doporučení pro úspory v energiích a ve vytápění.

Údržba vegetace – ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy

Ředitelství silnic Zlínského kraje upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků podél silnic na nutnost provádění údržby dřevin, které zasahují do ochranného pásma silnice.

Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu. ŘSZK proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňuje, že:

  • vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující (např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;
  • uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez ohledu na vzdálenost od takové silnice;
  • v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je strom součástí pozemku.

Nedojde-li ze strany vlastníků, správců či nájemců k odstranění závadných stavů, bude ŘSZK při jejich zjištění jakožto správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje povinna postupovat mimo jiné dle níže citovaných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích):

§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace
1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.
2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.